Menu Close

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE u Dječjem vrtiću Vukovar I za pedagošku god. 2023./2024.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
E. Kvaternika 27, Vukovar
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA:  601-01/23-01/01
URBROJ: 2196/1-13-04-23-38

Vukovar, 8. svibnja 2023

Na temelju članka 15. st. 1. i čl. 23. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo Narodne novine broj 10/97.,107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.) i članka 1. i 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara, KLASA: 601-07/23-01/01, URBROJ: 2196/1-13-04-23-01 od 18. travnja 2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na 6. sjednici održanoj 8. svibnja 2023. objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U REDOVITI CJELODNEVNI PROGRAM, POLUDNEVNI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE

u Dječjem vrtiću Vukovar I za pedagošku god. 2023./2024.

Prijave za upis djece vršit ćemo od 9. do 19. svibnja 2023. godine putem mrežne stranice Dječjeg vrtića Vukovar I, zemaljske pošte ili osobno na adresu Eugena Kvaternika 27 u Vukovaru.

I.        Uz zahtjev za upis djeteta za polaznike REDOVITOG CJELODNEVNOG PROGRAMA (10 sati) i POLUDNEVNOG PROGRAMA (6 sati), koji se nalazi na www.djecjivrticvukovar1.hr/online-upisi-2023 , potrebno je priložiti:

      1. inicijalni upitnik o djetetu (treba biti ispunjen prilikom predaje zahtjeva) koji možete pronaći na https://www.djecjivrticvukovar1.hr/wp-content/uploads/2023/dokumenti/inicijalni_upitnik1.pdf (Napomena: iznimno, roditelji čija djeca ne napune 1 godinu do 1. rujna 2023. nisu obvezni popuniti inicijalni upitnik prilikom predaje zahtjeva za upis, nego će to učiniti naknadno po dogovoru, prilikom polaska djeteta u vrtić),

      2. preslika osobnih iskaznica kao dokaz o prebivalištu djeteta i korisnika usluga (oba roditelja/skrbnika djeteta),

      3. presliku rodnih listova sve djece iz obitelji,

      4. potvrda o radnom statusu korisnika usluga,

      5. dokaz o statusu korisnika usluga kao hrvatskog branitelja i/ili stradalnika Domovinskog rata,

      6. dokumentacija kojom se dokazuje da drugi roditelj ne sudjeluje u izdržavanju djeteta (potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb) za samohrane roditelje,

      7. dokumentacija kojom se dokazuje status djeteta s teškoćama u razvoju sukladno odredbama članka 6., stavka 1. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Službeno glasilo „Narodne novine“ broj 63/08. i 90/10.), i to od    strane prvostupanjskog tijela vještačenja ili kronične bolesti, te

      8.  privola/suglasnost za objavu osobnih podataka (treba biti ispunjena prilikom predaje zahtjeva, i ispunjava se samo za prijave koje će biti zaprimljene putem pošte) koju možete pronaći na stranici https://www.djecjivrticvukovar1.hr/wp-content/uploads/2022/dokumenti/privola_podaci_listaprvenstva.pdf

II.         Presliku kartona cijepljenja i zdravstvene iskaznice djeteta kao i uvjerenje o zdravstvenom stanju djeteta (potvrda liječnika pedijatra), dostavljate na inicijalnom razgovoru, o kojem ćete, ukoliko je dijete upisano, biti naknadno obaviješteni.

III.        Prednosti pri upisu djece s područja grada Vukovara u redoviti program imaju:

 • djeca roditelja branitelja i invalida Domovinskog rata,
 • djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima,
 • djeca koja zajedno s oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području grada Vukovara,
 • djeca roditelja koji su u radnom odnosu,
 • djeca iz obitelji s troje ili više djece,
 • djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje,
 • djeca iz jednoroditeljskih obitelji,
 • djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše 4 godine,
 • djeca roditelja koji primaju dječji doplatak,
 • djeca osoba s invaliditetom.

IV.       Cijena redovitog 10-satnog programa za korisnike usluge i dijete koje ima prebivalište na području grada Vukovara iznosi 70,00 EUR.

            Ekonomska cijena iznos 260,00 EUR, koju plaćaju korisnici usluga ukoliko nemaju prebivalište na području grada Vukovara.

V.        Olakšice u plaćanju redovitog programa imaju roditelji, odnosno skrbnici za:

 • dijete roditelja branitelja i invalida Domovinskog rata 100% invaliditeta, plaća 75% visine sudjelovanja u cijeni programa,
 • treće i svako daljnje dijete iste obitelji u redovitom programu, oslobađa se obveze sudjelovanja u cijeni programa,
 • drugo dijete iste obitelji u redovitom programu plaća 75% visine sudjelovanja u cijeni programa,
 • ako je dijete i korisnik usluge smješten u Sigurnoj kući grada Vukovara (do gubitka prava smještaja), a roditelj nema prebivalište na području grada Vukovara, plaća iznos od 70,00 EUR
 • ako je dijete smješteno u udomiteljsku obitelj na području grada Vukovara, a dijete nema prebivalište na području grada Vukovara, plaća iznos od 70,00 EUR
 • dijete samohranog roditelja plaća 75% iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
 • dijete čija obitelj koristi pravo na stalnu novčanu pomoć u sustavu socijalne skrbi plaća 20% iznosa sudjelovanja u cijeni programa ako Centar za socijalnu skrb preuzme obvezu plaćanja preostalog iznosa do pune cijene programa. 

            Pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuje predškolska ustanova na    temelju dokumentacije koju je roditelj dužan dostaviti.

 • Uz prijavu za polaznike PROGRAMA PREDŠKOLE potrebno je priložiti :
 1. zahtjev za upis djeteta u kraći program predškole (treba biti ispunjen prilikom predaje zahtjeva) koji možete pronaći na stranici http://www.djecjivrticvukovar1.hr/wp-content/uploads/2022/dokumenti/zahtjev_kraci_pr_predskole.pdf,
 2. presliku rodnog lista,
 3. liječničko uvjerenje o zdravstvenom statusu djeteta, te
 4. privola/suglasnost za objavu osobnih podataka (treba biti ispunjena prilikom predaje zahtjeva) koju možete pronaći na stranici https://www.djecjivrticvukovar1.hr/wp-content/uploads/2022/dokumenti/privola_podaci_listaprvenstva.pdf

Program predškole obvezan je i besplatan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu ako djeca nisu integrirana u redoviti program predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

 • Objava rezultata upisa

Povjerenstvo za upis djece Dječjeg vrtića Vukovar I odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije.

Odluku o upisu donosi Upravno vijeće u roku od 15 dana od isteka roka za upis djece u Vrtić.

Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o upisu.

O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće Vrtića u roku od 15 dana.

 • Upis djece

Upisana djeca moraju pristupiti inicijalnom razgovoru,a raspored inicijalnih razgovora bit će objavljen na našim mrežnim stranicama kao i oglasnim pločama Vrtića, kada se za to stvore uvjeti. Nakon toga uslijedit će zajednički roditeljski sastanak gdje će roditelji biti upoznati o pojedinostima vezanim za polazak djeteta u Vrtić.

Djeca primljena u vrtić upisuju se u Dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s Dječjim vrtićom u razdoblju od 21.-25.8.2023., a iznimno najkasnije do 31. kolovoza 2023.

Potpisivanje ugovora će se vršiti u upravi Dječjeg vrtića Vukovar I na adresi E. Kvaternika 27 u Vukovaru. Ukoliko bi došlo do promjena, o tome ćete biti pravodobno informirani putem mrežne stranice i oglasne ploče DV Vukovar I.

Dijete se uključuje u program početkom pedagoške godine od 1. rujna 2023. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom.

Djeca se mogu upisivati u programe tijekom cijele pedagoške godine u dječje vrtiće koji imaju slobodna mjesta.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan, ako nije prilikom predaje zahtjeva:

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću  – Narodne novine 114/02.).

                                                                               Predsjednica Upravnog vijeća
Kristina Bilić

Povezane vijesti