Menu Close

Programi rada s djecom

KRAĆI PROGRAM SPORTSKE IGRAONICE

Djetetu je zadovoljenje potrebe za kretanjem jedna od prioritetnih potreba, a isto tako je naša zadaća osigurati djeci povoljne uvjete za njihov pravilan razvoj i učvršćivanje njihovog zdravlja. Upravo to je glavni razlog za pokretanje ovakvog programa koji će primjenom adekvatnih kinezioloških aktivnosti omogućiti djeci da kroz igru i zabavu zadovolje dječje potrebe zakretanjem te stvore predodžbe o važnostima…

KRAĆI PROGRAM ENGLESKE IGRAONICE

DV Vukovar 1 nudi i program ranog učenja engleskog jezika za djecu od četvrte do sedme godine života. Program se temelji na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi. To je vrijeme kada djeca brže i lakše usvajaju čisti izgovor, intonaciju, a…

Kraći program predškole

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program predškole se provodi sukladno Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14). Provodi se besplatno dovoljno je ispuniti zahtjev za upis u predškolu i potrebnu dokumentaciju dostaviti u upravu. Program predškole se provodi do listopada do svibnja. Provodi…

VJERSKI DESETOSATNI PROGRAM (PO MITNICA)

Cilj je ovog programa senzibilizirati dijete za njegovu duhovnu dimenziju kao potrebu koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi, drugima i na poseban način Bogu. Način na koji će odgojitelji ostvaraju spomenuti cilj je  putem aktivnosti koje proizlazi iz “osluškivanja” dječjih potreba i osjećaja, jer dijete komunicira…