Menu Close

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
E. Kvaternika 27, Vukovar
KLASA: 601-01/20-01/1
URBROJ: 2196/01-JT-4-02-20-58
Vukovar, 27. svibnja 2020.

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara KLASA: 601-02/18-02/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-7 od 17. travnja 2018. godine, i izmjene i dopune od 22. svibnja 2019. godine, KLASA: 601-02/19-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-19-02, a vezano za Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Vukovar I, u pedagošku godinu 2020-./2021. od 8. svibnja 2020. godine, sastalo se Povjerenstvo za upis djece i utvrdilo sljedeće:

Upisi u novu pedagošku godinu 2020./2021. provodili su se od 8. do 18.svibnja. 2020. godine.

S obzirom na situaciju s vanrednim uvjetima rada zbog COVID-19 epidemije, ove godine upisi su se vršili na dva načina: elektronskim putem i zemaljskom poštom.

U redovitom natječajnom roku zaprimljeno je 116 zahtjeva za 6 objekata i to:

PO MITNICA – 34 zahtjeva
PO VUKOVAR NOVI – 14 zahtjeva
PO LEPTIRIĆ – 25 zahtjeva
CENTRALNI OBJEKT – 38 zahtjeva
BOGDANOVCI – 4 zahtjeva
SOTIN – 1 zahtjev

Svaki zaprimljeni zahtjev je bodovan sukladno Pravilniku o upisu te je svaki zahtjev razmatran sukladno mogućnosti upisa u traženi objekt, sukladno dobnoj strukturi i Državnom pedagoškom standardu.

Sukladno tome, realiziran je sljedeći broj zahtjeva:

PO MITNICA – 34 zahtjeva
PO VUKOVAR NOVI – 14 zahtjeva
PO LEPTIRIĆ – 24 zahtjeva
CENTRALNI OBJEKT – 34 zahtjeva
BOGDANOVCI – 4 zahtjeva
SOTIN – 1 zahtjev

Tijekom redovitog natječajnog roka zaprimljeno je i nekoliko zahtjeva za kraći program predškole koji će se realizirati početkom listopada ili studenog 2020., a zahtjevi za kraći program predškole će se još prikupljati.

Roditelji imaju mogućnost podnijeti zahtjev za upis i van natječajnog roka, a Stručni tim ga može realizirati ukoliko u odgovarajućim skupinama ima mjesta.

Stručni tim vrtića će s roditeljima, čija se djeca nalaze na rang listi kao primljeni, obaviti inicijalne razgovore 1. i 2. lipnja 2020.

O točnim terminima inicijalnih razgovora ćete naknadno obaviješteni putem oglasne ploče i mrežne stranice Dječjeg vrtića Vukovar I.

Protiv Odluke o upisu se može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od objave Izvješća o radu povjerenstva za upis djece u pedagošku godinu 2020./2021.

Prigovor se predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje zemaljskom poštom.

O prigovoru protiv Odluke o upisu, odlučuje Ravnatelj Dječjeg vrtića Vukovar I u roku od 8 dana od primitka.

Odluka Ravnatelja je konačna.

POVJERENSTVO

  1. Mirjana Kulić
  2. Leze Gojani
  3. Barbara Augustinović
  4. Olesja Beč

REZULTATI UPISA U DV VUKOVAR I ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020

TERMINI INICIJALNIH RAZGOVORA

Povezane vijesti