Menu Close

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U POLUDNEVNI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE u Dječjem vrtiću Vukovar I, PODRUČNI OBJEKT PETROVCI za pedagošku god. 2021./2022.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
E. Kvaternika 27, Vukovar

UPRAVNO VIJEĆE
KLASA:  601-01/22-01/01
URBROJ: 2196/01-JT-4-04-22-03
Vukovar, 17. siječnja 2022.

Na temelju članka 15. st. 1. i čl. 23. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Službeno glasilo Narodne novine broj 10/97.,107/07., 94/13. i 98/19.) i članka 1. i 2. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara, KLASA: 601-02/18-02/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-7 od 17. travnja 2018. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara, KLASA: 601-02/19-01/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-19-02 od 22. svibnja 2019. i Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara, KLASA: 601-02/20-01/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-20-7 od 24. prosinca 2020., Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar I, na 70. sjednici održanoj 17.siječnja 2022., objavljuje

NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U POLUDNEVNI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE u Dječjem vrtiću Vukovar I, PODRUČNI OBJEKT PETROVCI za pedagošku god. 2021./2022.

Povezane vijesti