Menu Close

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U POLUDNEVNI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE U DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I, PODRUČNI OBJEKT PETROVCI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I
Eugena Kvaternika 27, Vukovar
KLASA: 601-01/22-01/01
URBROJ: 2196/1-13-04-22-13
Vukovar, 16. veljače 2022.

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA UPIS DJECE U POLUDNEVNI PROGRAM I PROGRAM PREDŠKOLE U DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I, PODRUČNI OBJEKT PETROVCI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga programa predškolskih ustanova Grada Vukovara KLASA: 601-02/18-02/1, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-18-7 od 17. travnja 2018. godine, i izmjene i dopune od 22. svibnja 2019. godine, KLASA: 601-02/19-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-4-04-19-02, a vezano za Natječaj za upis djece u Dječji vrtić Vukovar I, Područni objekt Petrovci, za pedagošku godinu 2021./2022. od 17. siječnja 2022. godine, sastalo se Povjerenstvo za upis djece i utvrdilo sljedeće:

Upisi u Područni objekt Petrovci za pedagošku godinu 2021./2022. provodili su se od 18. do 25. siječnja 2022. godine putem pošte i osobnim dolaskom na adresu Eugena Kvaternika 27, Vukovar.

U redovitom natječajnom roku zaprimljeno je 7 zahtjeva za Područni objekt Petrovci.

Svaki zaprimljeni zahtjev je bodovan sukladno Pravilniku o upisu te je svaki zahtjev razmatran sukladno mogućnosti upisa u traženi objekt, sukladno dobnoj strukturi i Državnom pedagoškom standardu.

Sukladno tome, realiziran je sljedeći broj zahtjeva:

PO PETROVCI – 7 zahtjeva

Van natječajnog roka nije zaprimljeno dodatnih zahtjeva.

Tijekom redovitog natječajnog roka nisu zaprimljeni zahtjevi za kraći program predškole.

Stručni tim vrtića će s roditeljima čija se djeca nalaze na rang listi kao primljeni, obaviti inicijalne razgovore.

O točnim terminima inicijalnih razgovora roditelji će biti naknadno obaviješteni putem oglasne ploče i mrežne stranice Dječjeg vrtića Vukovar I.

Protiv Odluke o upisu se može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od objave Izvješća o radu povjerenstva za upis djece u Područni objekt Petrovci za pedagošku godinu 2021./2022.

Prigovor se predaje neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje zemaljskom poštom.

O prigovoru protiv Odluke o upisu, odlučuje Ravnatelj Dječjeg vrtića Vukovar I u roku od 8 dana od primitka.

Odluka Ravnatelja je konačna.

POVJERENSTVO

  1. Mirjana Kulić
  2. Silvija Genčić
  3. Ana Bilušković

Povezane vijesti